Subsidie

Het bestuur van KFA kent subsidie toe aan projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, zorgvernieuwing en overige projecten. De projecten dienen gerelateerd te zijn aan de doelstelling van KFA: de ontwikkeling en stimulering van de revalidatie van en de zorg voor lichamelijk gehandicapten - kinderen en eventueel ook volwassenen - in Rotterdam en regio, zulks indien en voor zover de kosten daaraan verbonden niet op een andere wijze, bijvoorbeeld door verzekering of subsidie, gedekt zijn.

Criteria

In het beleidsplan 2017-2021 beschrijft het bestuur van KFA op welke manier het de doelstelling van de stichting wil bereiken. Het bestuur wil hiermee een bestedingsbeleid ontwikkelen, dat duidelijkheid biedt aan organisaties en instellingen die subsidie aanvragen. Ook denkt het bestuur zo beter in staat te zijn tot sturing en ondersteuning van relevante ontwikkelingen en aanvragen. Bekijk het KFA beleidsplan 2017-2021

Procedure

Na ontvangst van de aanvraag stuurt KFA een bevestiging. Betreft dit een reguliere aanvraag en voldoet deze aan de gestelde criteria, dan staat vermeld wanneer het bestuur een besluit neemt.

Aanvragen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing legt KFA ter beoordeling voor aan de Adviescommissie Projecten van JKF Kinderfonds. Vanuit KFA maakt een bestuurslid deel uit van deze adviescommissie. Na ontvangst van dit advies neemt het bestuur een besluit over de aanvraag. Bekijk hier de website van JKF Kinderfonds.

Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen. In 2021 is dat op 23 maart, 31 mei, 12 oktober en 20 december. Bij de besluitvorming let het bestuur op de eigen beschikbare middelen en de gestelde prioriteiten binnen de doelstelling van het fonds. Het beschikbare budget bedraagt in 2021 € 225.000,–. KFA stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het besluit van het bestuur. In deze brief staan ook de verdere procedurele voorwaarden genoemd.

Schenkingsrecht

KFA heeft een ANBI status. Na ontvangst van een financiële bijdrage van KFA is de aanvrager vrijgesteld van schenkingsrecht binnen de daarvoor geldende regels. De organisatie die de subsidie ontvangt hoeft dan geen aangifte voor schenkingsrecht te doen en kan volstaan met de vermelding dat de bijdrage afkomstig is van een ANBI.