Steun ons

Met de financiële steun van particulieren of bedrijven kunnen jaarlijks vele projecten, ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing, gerealiseerd worden.

Er zijn verschillende manieren om KFA financieel te steunen.

Schenken

Gift

Een gift kan overgemaakt worden naar IBAN NL81 ABNA 0240616138 ten name van Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting te Rotterdam.

Giften aan KFA zijn in beginsel fiscaal aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels) aangezien KFA aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bovendien is KFA voor giften geen schenkbelasting verschuldigd.

Periodieke giften

Met een periodieke gift kunt u KFA voor een langere periode steunen. Indien u de gift vastlegt voor een periode van minimaal vijf jaar, is deze volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, aangezien KFA aangemerkt is als ANBI. Er zijn voor de aftrekbaarheid geen minima of maxima verbonden aan de geschonken bedragen.

Sinds 1 januari 2014 kan bij een periodieke gift aan een ANBI worden gekozen of de gift wordt vastgelegd in een notariële akte, dan wel in de vorm van een schriftelijke overeenkomst met KFA. De Belastingdienst heeft drie formulieren (periodieke gift in geld, periodieke gift in natura en betalingsvolmacht) op zijn website gepubliceerd die voor het maken van een schenkingsovereenkomst kunnen worden gebruikt.

Let op! Deze modelovereenkomsten zijn basaal. Onder omstandigheden kan het verstandig zijn een uitgebreidere schenkingsovereenkomst te maken , waarin bijvoorbeeld kan worden vastgelegd wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid of als de schenker werkloos raakt. Denkbaar is ook dat de schenking afhankelijk wordt gemaakt van twee levens, om ervoor te zorgen dat de schenkingen niet stoppen als de schenker overlijdt.

Ook over lijfrenteschenkingen is KFA geen schenkbelasting verschuldigd.

Uitgebreide informatie over periodieke giften en over de tarieven van notariële akten kunt u verkrijgen via:

– de notaris in uw eigen woonplaats;
– de notaristelefoon, 0900 346 93 93;
– de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/
relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/periodieke_giften_vanaf_2014

Nalaten

U kunt vastleggen dat bij uw overlijden een deel van uw nalatenschap aan KFA ten goede komt. Dit moet bij de notaris vastgelegd worden in een testament.

In een testament kunt u een legaat opnemen van een bepaald bedrag ten behoeve van KFA. Een legaat is een bedrag of voorwerp dat iemand op grond van een testament bij overlijden nalaat aan een persoon of instelling.

U kunt in een testament in plaats van een legaat ook (een deel van) uw hele nalatenschap aan KFA nalaten. U benoemt KFA dan voor het geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.

Een testament kan te allen tijde via een notaris gemaakt, veranderd of herroepen worden zolang u leeft en geestelijk in staat bent te bepalen wat u wilt. Het voordeel van bevoordeling van KFA in een testament is dat er tijdens uw leven geen verplichtingen ontstaan.

Aangezien KFA aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is KFA geen erfbelasting verschuldigd over legaten en erfenissen.

Uitgebreide informatie over legaten, erfrecht en over de tarieven van notariële akten kunt u verkrijgen via:

– de notaris in uw eigen woonplaats;
– de notaristelefoon, 0900 34 93 93;
– internet, www.notaris.nl.